ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ყაზბეგი
( მონაცემები 10 უბნის მიხედვით )

2 3 17 41 ოქმი
1 69 241 163 179 ოქმი
2 98 23 30 104 ოქმი
3 42 61 40 180 ოქმი
4 20 59 6 48 ოქმი
5 61 64 20 122 ოქმი
6 47 154 18 256 ოქმი
7 47 38 11 162 ოქმი
8 34 36 5 28 ოქმი
9 17 13 6 59 ოქმი
10 29 35 6 65 ოქმი