ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ადიგენი
( მონაცემები 18 უბნის მიხედვით )

2 3 5 8 41 ოქმი
1 32 17 32 135 303 ოქმი
2 53 5 27 70 397 ოქმი
3 197 2 187 23 583 ოქმი
4 58 9 14 22 503 ოქმი
5 64 1 28 101 383 ოქმი
6 82 45 15 93 255 ოქმი
7 95 5 27 134 460 ოქმი
8 160 19 6 154 287 ოქმი
9 71 76 30 67 273 ოქმი
10 55 35 20 76 257 ოქმი
11 31 68 16 19 165 ოქმი
12 275 7 65 9 535 ოქმი
13 26 3 38 15 219 ოქმი
14 31 28 15 108 324 ოქმი
15 45 128 15 75 257 ოქმი
16 266 4 86 2 500 ოქმი
17 6 71 13 8 75 ოქმი
18 44 6 20 37 137 ოქმი