ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ნინოწმინდა
( მონაცემები 37 უბნის მიხედვით )

2 3 8 41 ოქმი
1 48 63 185 304 ოქმი
2 55 50 70 200 ოქმი
3 36 88 34 608 ოქმი
4 0 5 381 377 ოქმი
5 5 8 196 283 ოქმი
6 5 0 17 35 ოქმი
7 35 8 1 570 ოქმი
8 6 1 8 223 ოქმი
9 25 0 81 538 ოქმი
10 5 2 23 157 ოქმი
11 7 2 15 246 ოქმი
12 8 6 8 307 ოქმი
13 8 2 14 62 ოქმი
14 7 1 1 200 ოქმი
15 0 0 1 63 ოქმი
16 23 1 3 100 ოქმი
17 6 2 7 56 ოქმი
18 38 7 26 515 ოქმი
19 8 8 49 208 ოქმი
20 94 0 2 103 ოქმი
21 34 0 12 263 ოქმი
22 11 0 10 186 ოქმი
23 7 0 10 99 ოქმი
24 40 3 8 77 ოქმი
25 17 15 144 623 ოქმი
26 16 4 190 311 ოქმი
27 7 3 22 289 ოქმი
28 6 1 6 207 ოქმი
29 2 1 23 42 ოქმი
30 5 1 19 131 ოქმი
31 1 0 3 27 ოქმი
32 13 7 90 365 ოქმი
33 1 2 4 31 ოქმი
34 4 7 43 267 ოქმი
35 32 4 11 241 ოქმი
36 1 1 0 42 ოქმი
37 37 47 66 162 ოქმი