ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ლენტეხი
( მონაცემები 23 უბნის მიხედვით )

5 8 27 41 ოქმი
1 48 61 3 551 ოქმი
2 7 16 0 72 ოქმი
3 13 22 0 118 ოქმი
4 9 38 0 31 ოქმი
5 16 24 0 82 ოქმი
6 8 7 0 73 ოქმი
7 7 15 1 148 ოქმი
8 3 9 0 50 ოქმი
9 58 26 1 100 ოქმი
10 39 5 0 18 ოქმი
11 36 10 0 61 ოქმი
12 11 7 1 187 ოქმი
13 48 16 3 99 ოქმი
14 5 22 0 99 ოქმი
15 6 9 0 81 ოქმი
16 2 0 0 41 ოქმი
17 17 11 2 104 ოქმი
18 9 17 0 61 ოქმი
19 4 14 0 44 ოქმი
20 8 20 1 64 ოქმი
21 7 20 0 36 ოქმი
22 8 6 0 68 ოქმი
23 6 3 0 81 ოქმი