ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

მესტია
( მონაცემები 40 უბნის მიხედვით )

41 42 ოქმი
1 375 187 ოქმი
2 452 122 ოქმი
3 74 114 ოქმი
4 54 55 ოქმი
5 36 59 ოქმი
6 46 39 ოქმი
7 41 28 ოქმი
8 38 34 ოქმი
9 27 15 ოქმი
10 14 8 ოქმი
11 76 57 ოქმი
12 16 13 ოქმი
13 30 13 ოქმი
14 28 32 ოქმი
15 175 153 ოქმი
16 37 13 ოქმი
17 61 20 ოქმი
18 31 9 ოქმი
19 48 5 ოქმი
20 124 223 ოქმი
21 38 46 ოქმი
22 116 23 ოქმი
23 50 26 ოქმი
24 66 15 ოქმი
25 67 7 ოქმი
26 81 73 ოქმი
27 29 10 ოქმი
28 64 87 ოქმი
29 44 20 ოქმი
30 87 17 ოქმი
31 29 10 ოქმი
32 95 36 ოქმი
33 41 44 ოქმი
34 68 51 ოქმი
35 38 15 ოქმი
36 109 118 ოქმი
37 147 90 ოქმი
38 131 90 ოქმი
39 80 10 ოქმი
40 102 62 ოქმი