ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ტყიბული
( მონაცემები 37 უბნის მიხედვით )

2 5 8 41 ოქმი
1 17 34 3 125 ოქმი
2 92 84 17 308 ოქმი
3 29 80 28 257 ოქმი
4 35 65 8 235 ოქმი
5 32 70 16 200 ოქმი
6 47 75 26 191 ოქმი
7 38 70 18 266 ოქმი
8 58 98 13 239 ოქმი
9 61 74 10 157 ოქმი
10 29 44 7 71 ოქმი
11 36 57 5 115 ოქმი
12 25 73 10 201 ოქმი
13 30 111 13 278 ოქმი
14 16 51 5 108 ოქმი
15 15 29 6 122 ოქმი
16 25 50 23 188 ოქმი
17 16 41 3 97 ოქმი
18 45 217 61 279 ოქმი
19 5 45 4 31 ოქმი
20 33 55 10 282 ოქმი
21 53 208 15 231 ოქმი
22 17 86 13 155 ოქმი
23 41 54 12 135 ოქმი
24 14 26 3 137 ოქმი
25 14 23 0 148 ოქმი
26 4 56 2 95 ოქმი
27 6 110 2 176 ოქმი
28 0 14 0 24 ოქმი
29 23 84 36 222 ოქმი
30 13 9 9 57 ოქმი
31 46 112 6 227 ოქმი
32 39 55 12 184 ოქმი
33 17 97 8 254 ოქმი
34 22 33 6 149 ოქმი
35 28 105 21 185 ოქმი
36 40 55 15 266 ოქმი
37 32 111 37 159 ოქმი