ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

აბაშა
( მონაცემები 24 უბნის მიხედვით )

2 5 41 ოქმი
1 38 137 378 ოქმი
2 11 155 289 ოქმი
3 79 120 555 ოქმი
4 34 63 208 ოქმი
5 11 135 589 ოქმი
6 42 121 384 ოქმი
7 61 115 281 ოქმი
8 60 144 368 ოქმი
9 94 143 396 ოქმი
10 32 112 280 ოქმი
11 19 81 394 ოქმი
12 64 320 378 ოქმი
13 7 232 291 ოქმი
14 54 179 290 ოქმი
15 28 152 279 ოქმი
16 25 203 423 ოქმი
17 50 201 401 ოქმი
18 11 176 312 ოქმი
19 8 148 202 ოქმი
20 17 230 275 ოქმი
21 23 115 289 ოქმი
22 28 111 279 ოქმი
23 36 57 267 ოქმი
24 11 51 266 ოქმი