ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ხობი
( მონაცემები 32 უბნის მიხედვით )

2 5 27 41 ოქმი
1 92 52 4 320 ოქმი
2 66 42 8 329 ოქმი
3 97 38 8 252 ოქმი
4 60 318 4 388 ოქმი
5 202 74 10 356 ოქმი
6 101 39 6 195 ოქმი
7 152 33 6 253 ოქმი
8 65 72 6 302 ოქმი
9 44 29 3 222 ოქმი
10 28 149 1 336 ოქმი
11 112 108 17 384 ოქმი
12 31 60 1 271 ოქმი
13 53 41 9 224 ოქმი
14 40 23 2 180 ოქმი
15 202 73 6 391 ოქმი
16 59 24 3 253 ოქმი
17 27 35 4 150 ოქმი
18 80 120 3 149 ოქმი
19 109 133 10 361 ოქმი
20 53 79 3 167 ოქმი
21 122 101 8 338 ოქმი
22 20 25 2 126 ოქმი
23 45 55 2 423 ოქმი
24 42 121 0 205 ოქმი
25 118 103 22 388 ოქმი
26 93 82 25 369 ოქმი
27 126 87 12 397 ოქმი
28 140 66 6 349 ოქმი
29 103 25 3 285 ოქმი
30 90 73 7 231 ოქმი
31 27 39 0 201 ოქმი
32 56 46 2 174 ოქმი