ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნები
წინასწარი მონაცემები
შემოსული ოქმები
მერი (თემი)

ჩხოროწყუ
( მონაცემები 27 უბნის მიხედვით )

2 5 27 41 ოქმი
1 59 96 6 350 ოქმი
2 53 192 7 382 ოქმი
3 48 54 3 233 ოქმი
4 64 118 4 370 ოქმი
5 48 27 1 250 ოქმი
6 24 153 2 298 ოქმი
7 22 60 0 320 ოქმი
8 16 191 3 338 ოქმი
9 14 102 0 216 ოქმი
10 57 141 7 415 ოქმი
11 48 132 2 310 ოქმი
12 26 72 3 198 ოქმი
13 10 34 1 155 ოქმი
14 51 163 7 392 ოქმი
15 24 250 3 539 ოქმი
16 7 124 0 190 ოქმი
17 11 9 0 205 ოქმი
18 10 85 0 306 ოქმი
19 12 40 0 249 ოქმი
20 4 47 1 197 ოქმი
21 75 143 5 473 ოქმი
22 26 96 3 308 ოქმი
23 18 38 0 245 ოქმი
24 33 221 7 439 ოქმი
25 49 94 2 333 ოქმი
26 16 42 5 205 ოქმი
27 45 103 3 341 ოქმი